Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas. Mokymo ir mokymosi proceso ir besimokančiojo ugdymo ir ugdymosi poreikių suderinimas

Ugdymo individualizavimasPedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas. Mokymo/si proceso ir besimokančiojo ugdymo/si poreikių suderinimas“ yra institucinio lygio programa skirta alternatyvias ugdymo organizavimo formas įgyvendinantiems mokytojams, dirbantiems su motyvacijos netekusiais, rizikos grupės ar kitų individualiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Tikslinės dalykų grupės gali būti mokytojai, mokyklos bendruomenės komandos.

Programos trukmė 40 valandų: 33 akademinės valandos skiriamos teoriniam ir praktiniam darbui seminarų metu, 7 akademinės valandos skiriamos savarankiškam darbui.

Savarankiškas darbas skiriamas po kiekvienos seminaro dienos naujų strategijų išbandymui dirbant su mokiniais bei atliktos veiklos refleksijai.

Programą sudaro trys moduliai:

  • „Besimokančiųjų pažinimas ir ugdymo turinio pritaikymas sėkmingam mokymuisi“ (13 val. + 3 val. savarankiško darbo),
  • „Švietimo tikslai ir alternatyvus ugdymas. Lietuvos ir kitų šalių alternatyviojo ugdymo patirties pavyzdžiai“ (6 val. + 2 val. savarankiško darbo),
  • „Ugdymo diferencijavimas ir mokymąsi bei bendradarbiavimą skatinančios mokyklos kultūros kūrimas“ (14 val. + 2 val. savarankiško darbo).

Atsižvelgiant į mokyklos lūkesčius ir poreikius lektoriai gali derinti programos modulius ir valandų skaičių.

Programos dalyviai plėtos profesines kompetencijas: mokymo/si proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems. Dalyviai patobulins įgūdžius, organizuojant ugdymo procesą, analizuoti ir taikyti praktikoje informaciją apie individualiuosius mokinių ugdymosi poreikius, vertinti ir parinkti ugdymo turinį pagal individualius besimokančiojo ugdymosi poreikius, stebėti ir analizuoti mokinio individualią pažangą ir numatyti tobulinimo galimybes, kurti mokyklos kultūrą, orientuotą į mokinio individualumo pripažinimą, paramą ir švietimo pagalbą.

Programos lektoriai:

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorė, švietimo konsultantė Roma Karpovičienė,
Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorius, švietimo konsultantas Vitas Zabita.

Ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas. Mokymo ir mokymosi  proceso ir besimokančiojo ugdymo ir ugdymosi poreikių suderinimas programa

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2