Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Klasės vadovo vaidmuo kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo kultūrą

Klases vadovoXXI a. kelia vis didesnius iššūkius švietimo sistemai. Nuo mokyklos baigimo, asmenų išsilavinimo priklauso visuomenės gerovė. Mokyklos nebaigimo pasekmė – asmens socialinė atskirtis ir ekonominiai valstybės nuostoliai. Pagal 2009 m. Europos Sąjungos rodiklius iš nebaigusiųjų mokyklos net 52% asmenų buvo bedarbiai (Lietuvoje -65). Strategijos „Europa 2020” siekinys - sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių nuo 14,4 iki 10 proc.

Programa inovatyvi, nes sudaryta iš trijų modulių: pirmame modulyje dalyviai mokysis išryškinti klasės vadovo funkcijas ir atsakomybes bei susitarti įstaigoje dėl klasės vadovo ir kitų pedagogų atliekamų funkcijų pasidalinimo; antrame ir trečiame - programos turinys padės išryškinti klasės vadovo kaip lyderio vaidmenį, kuriant mokymui(si) palankią bendradarbiavimo aplinką pamokoje, mokykloje ir tarp mokyklų.

Šios kvalifikacinės programos dalyviai įgis ar patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, kuri svarbi buriant mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų arba mokinių, arba mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiaujančias komandas.

Dalyvaujantys programoje klasių vadovai mokysis kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso įdomumą ir patrauklumą, stiprins mokinių mokymosi motyvaciją. Dalyvių aktyvus įsitraukimas ir dalyvavimas kvalifikacinėje programoje sudarys galimybes klasės vadovui patobulinti profesines kompetencijas-ugdymo/si aplinkų kūrimo ir mokinių motyvavimo ir paramos jiems.

Kvalifikacinės programos klasės vadovui trukmė 40 val. Planuojami 3 savarankiški moduliai (2 seminarai po 12 val. ir 1 seminaras 16 val.).

Klasės vadovas – sėkmingo mokinio mokymo(si) koordinatorius (12 val., iš jų 4 val savarankiškas darbas):

  • Kaip susitarti mokykloje dėl klasės vadovo funkcijų?
  • Kaip plėtoti dėstančių mokytojų bendradarbiavimą siekiant mokinio sėkmės mokykloje?
  • Kaip planuoti ir projektuoti kiekvieno mokinio pažangą?

Klasės vadovo vaidmuo kuriant bendradarbiavimo kultūrą mokykloje. Tinklinio bendradarbiavimo modelio kūrimas (12 val., iš jų 4 val. savarankiškas darbas):

  • Kaip sėkmingai bendradarbiauti su tėvais siekiant mokinių pažangos?
  • Kaip telkti socialinius partnerius mokinių ugdymui(si)?
  • Kaip organizuoti bendradarbiaujančius tinklus siekiant klasės auklėtojo darbo sėkmės?

Bendravimo ir bendradarbiavimo formos su mokiniais. Profesinė socializacija (16 val., iš jų 4 val. savarankiškas darbas).

  • Kaip sutelkti bendradarbiaujančios klasės bendruomenę;
  • Kaip mokinius įtraukti į klasės savivaldą?
  • Kaip rengti mokinius karjerai?

Programos rengėjos projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Vitalija Bujanauskienė ir Jolanta Vengalienė - praktikės, todėl visa, kas vyks mokymuose, yra praktiškai išbandyta ir patikima. Yra galimybė tartis ir dėl programų turinio korekcijos, bei modulių ilgumo. Programos imtis gali koreguotis atsižvelgiant į įstaigos poreikius, specifiką.

Klasės vadovo vaidmuo kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo kultūrą programa

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2