Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galių plėtojimas

SpecPoreikiaiŠiuolaikinė mokykla atvira įvairių gebėjimų mokiniams. Tačiau neįmanoma visus mokyti visko ir mokyti vienodai. Svarbu gerai pažinti mokinių individualius gebėjimus, atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėti pritaikyti ugdymo programas, parinkti alternatyvius ugdymo metodus ir būdus.

Svarbu keisti nuostatas į ,,kitokį mokinį“, norėti bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, specialistais, tėvais, sprendžiant mokinių ugdymo, emocines ir elgesio problemas, konfliktines situacijas, iškylančias ugdymo procese, gebėti dirbti komandoje, žinoti dėl Švietimo įstatymo pakeitimo atnaujintą poįstatyminę teisinę bazę, reglamentuojančią mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą.

Šia kvalifikacijos tobulinimo programa ir siekiama suteikti bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, kompetencijų, reikalingų ugdant skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinius, padėti efektyviai spręsti problemas, kylančias tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius konkrečioje ugdymo įstaigoje, įgyvendinant alternatyvaus ugdymo tikslus – sudaryti sąlygas kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti teisės aktų nustatyta tvarka pagrindinį išsilavinimą, ir siekti, kad jie mokytųsi toliau ir įgytų darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją, o gebantys - ir vidurinį išsilavinimą.

Programos trukmė - 40 valandų, t.y. - 4 dešimties valandų trukmės seminarai:

  • Teisinis mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo pagrindas. Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio ar/ir emocijų sutrikimų.
  • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažinimas : pedagoginiai ir psichologiniai kriterijai.
  • Mokinių galių plėtojimas, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais).
  • Kompleksinė pagalba mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių - komandinis darbas. Konstruktyvus problemų ir konfliktų sprendimas.

Programos lektorės projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Liudmila Nikolajeva (Panevėžio rajono Pedagoginės - psichologinės tarnybos psichologė) ir Rima Gutauskienė (Panevėžio rajono Pedagoginės - psichologinės tarnybos specialioji pedagogė).

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galių plėtojimas programa

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2