Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas, siekiant sėkmingos mokinių socializacijos ir integracijos į visuomenę

UgdymosiAplinkaVis dažniau pastebite, kad dalis mokinių nepritampa mokykloje ir ją palieka, dalis – lanko, tačiau nerealizuoja savo sugebėjimų, patiria nesėkmių, kurios sustiprina bejėgiškumo ir menkavertiškumo jausmą, o šis trukdo sėkmingai jūsų mokinių socializacijai ir integracijai į visuomenę?

Projekto Alternatyvusis ugdymas“ lektorės Lina Ševčiukienė, Kauno jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir Nijolė Šimkevičienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jums siūlo kvalifikacijos tobulinimo programą „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas, siekiant sėkmingos mokinių socializacijos ir integracijos į visuomenę“.

Šios programos tikslas - plėtoti mokytojų kompetencijas kurti palankią ugdymosi aplinką mokykloje, kolegialiai sprendžiant mokinių ugdymo(si) problemas, ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas ir taikant alternatyviojo ugdymo modelius sėkmingai mokinių socializacijai ir integracijai į visuomenę.

Programos trukmė 40 akademinių valandų: 28 akademinės valandos skiriamos darbui auditorijoje (teorija, praktika), 12 akademinių valandų skiriamos savarankiškam darbui (praktika – namų darbai).

Programą sudaro trys moduliai:

  • „Sėkmingo ugdymosi galimybės“ (12 val.);
  • „Veiksminga partnerystė - kolegialus mokinių ugdymosi problemų sprendimo garantas“ (12 val.);
  • „Produktyvusis mokymasis – viena iš alternatyviojo ugdymo galimybių, sudarančių prielaidas sėkmingai mokinių socializacijai ir integracijai į visuomenę“ (16 val.).

SUSIDOMĖJOTE ? Pasikvieskite mus.

Ir mes visi kartu:

  • aptardami sėkmingo ugdymosi galimybes, išanalizuosime svarbiausius mokinių ugdymosi aplinkos veiksnius;
  • susipažinsime su Tinklinio bendradarbiavimo modeliu, kaip galimybe kolegialiai spręsti mokinių ugdymosi problemas;
  • išsiaiškinę bendrųjų kompetencijų sampratą, numatysime jų svarbą mokinių ugdymosi sėkmei.


Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas, siekiant sėkmingos mokinių socializacijos ir integracijos į visuomenę
programa

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2