Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas, siekiant sėkmingos mokinių socializacijos ir integracijos į visuomenę

UgdymosiAplinkaVis dažniau pastebite, kad dalis mokinių nepritampa mokykloje ir ją palieka, dalis – lanko, tačiau nerealizuoja savo sugebėjimų, patiria nesėkmių, kurios sustiprina bejėgiškumo ir menkavertiškumo jausmą, o šis trukdo sėkmingai jūsų mokinių socializacijai ir integracijai į visuomenę?

Projekto Alternatyvusis ugdymas“ lektorės Lina Ševčiukienė, Kauno jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir Nijolė Šimkevičienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jums siūlo kvalifikacijos tobulinimo programą „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas, siekiant sėkmingos mokinių socializacijos ir integracijos į visuomenę“.

Skaityti daugiau...

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galių plėtojimas

SpecPoreikiaiŠiuolaikinė mokykla atvira įvairių gebėjimų mokiniams. Tačiau neįmanoma visus mokyti visko ir mokyti vienodai. Svarbu gerai pažinti mokinių individualius gebėjimus, atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėti pritaikyti ugdymo programas, parinkti alternatyvius ugdymo metodus ir būdus.

Svarbu keisti nuostatas į ,,kitokį mokinį“, norėti bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, specialistais, tėvais, sprendžiant mokinių ugdymo, emocines ir elgesio problemas, konfliktines situacijas, iškylančias ugdymo procese, gebėti dirbti komandoje, žinoti dėl Švietimo įstatymo pakeitimo atnaujintą poįstatyminę teisinę bazę, reglamentuojančią mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą.

Skaityti daugiau...

Klasės vadovo vaidmuo kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo kultūrą

Klases vadovoXXI a. kelia vis didesnius iššūkius švietimo sistemai. Nuo mokyklos baigimo, asmenų išsilavinimo priklauso visuomenės gerovė. Mokyklos nebaigimo pasekmė – asmens socialinė atskirtis ir ekonominiai valstybės nuostoliai. Pagal 2009 m. Europos Sąjungos rodiklius iš nebaigusiųjų mokyklos net 52% asmenų buvo bedarbiai (Lietuvoje -65). Strategijos „Europa 2020” siekinys - sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių nuo 14,4 iki 10 proc.

Skaityti daugiau...

Alternatyvusis ugdymas – kitoks būdas mąstyti ir veikti

Kvalifikacine AuksesKas gali būti patraukliau
paaugliui, nei žinojimas,
kad jis gali daryti tai, ką nori,
kas yra individualu, unikalu,
kas yra kitaip.

Visus mokyklų vadovus, mokyklų steigėjų, švietimo centrų atstovus, švietimo lyderius, kurie nori mąstyti ir veikti kitaip bei kurti patrauklią visiems mokyklą, kviečia tapti šios programos dalyviais projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Auksė Petruškevičiūtė (Lietuvos edukologijos universiteto lektorė, šalies socialinių pedagogų asociacijos vadovė; darbo grupės prie Europos komisijos „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ narė) ir Skaidra Kriukienė (Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, švietimo vadybos ekspertė).

Skaityti daugiau...

Ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas. Mokymo ir mokymosi proceso ir besimokančiojo ugdymo ir ugdymosi poreikių suderinimas

Ugdymo individualizavimasPedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas. Mokymo/si proceso ir besimokančiojo ugdymo/si poreikių suderinimas“ yra institucinio lygio programa skirta alternatyvias ugdymo organizavimo formas įgyvendinantiems mokytojams, dirbantiems su motyvacijos netekusiais, rizikos grupės ar kitų individualiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2