Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Parengtos 5 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Pedagogai MTCProjekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Auksė Petruškevičiūtė ir Skaidra Kriukienė parengė programą „Alternatyvusis ugdymas – kitoks būdas mąstyti ir veikti“, skirtą mokyklų vadovams. Regionų, savivaldybių, mokyklų švietimo lyderiai, dalyvavę mokymuose, galės tapti alternatyvaus ugdymo skatintojais ir rėmėjais bei kurti ne tik alternatyviojo ugdymo bendruomenes, bet ir alternatyviojo ugdymo mokyklų partnerystės tinklus.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Vitalija Bujanauskienė ir Jolanta Vengalienė parengė programą „Klasės vadovo vaidmuo kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo kultūrą“, skirta klasių vadovams. Dalyvaujantys programoje klasių vadovai mokysis kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso įdomumą ir patrauklumą, stiprins mokinių mokymosi motyvaciją.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Liudmila Nikolajeva ir Rima Gutauskienė parengė programą Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galių plėtojimas, skirtą pagalbos specialistams (socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams ir psichologams). Šia programa siekiama suteikti kompetencijų, reikalingų ugdant skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinius, padėti efektyviai spręsti problemas, kylančias tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius konkrečioje ugdymo įstaigoje, įgyvendinant alternatyvaus ugdymo tikslus – sudaryti sąlygas kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti pagrindinį išsilavinimą, ir siekti, kad jie mokytųsi toliau ir įgytų darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją, o gebantys - ir vidurinį išsilavinimą.parengė programą

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektoriai, švietimo konsultantai Rima Karpovičienė ir Vitas Zabita parengė programą „Ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas. Mokymo ir mokymosi proceso ir besimokančiojo ugdymo ir ugdymosi poreikių suderinimas“, skirtą pedagogams. Dalyviai patobulins įgūdžius, organizuojant ugdymo procesą, analizuoti ir taikyti praktikoje informaciją apie individualiuosius mokinių ugdymosi poreikius, vertinti ir parinkti ugdymo turinį pagal individualius besimokančiojo ugdymosi poreikius, stebėti ir analizuoti mokinio individualią pažangą ir numatyti tobulinimo galimybes, kurti mokyklos kultūrą, orientuotą į mokinio individualumo pripažinimą, paramą ir švietimo pagalbą.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Lina Ševčiukienė ir Nijolė Šimkevičienė parengė programą „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas, siekiant sėkmingos mokinių socializacijos ir integracijos į visuomenę“, skirtą pedagogams. Programos tikslas - plėtoti mokytojų kompetencijas kurti palankią ugdymosi aplinką mokykloje, kolegialiai sprendžiant mokinių ugdymo(si) problemas, ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas ir taikant alternatyviojo ugdymo modelius sėkmingai mokinių socializacijai ir integracijai į visuomenę.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2