Lietuvių autorių straipsniai

1. Vilija Targamadzė „Produktyvus mokymasis – pedagoginės sistemos bendrojo lavinimo mokykloje kaitos akstinas“

Straipsnio anotacija. Straipsnyje analizuojama produktyvaus mokymosi problematika, siekiant jį atskleisti kaip bendrojo lavinimo mokyklos kaitos akstiną. Aptariama produktyvaus mokymosi metodologinė prieiga, kuri iš esmės remiasi L. Vygotskio kultūrine-istorine koncepcija, grindžiama dviem konceptais – aktualaus vystymosi zona ir artimiausia vystymosi zona. Atskleidžiama produktyvaus mokymosi kilties ir sklaidos istorija, jo tikslas ir savitumas, lyginant su tradicine bendrojo lavinimo mokykla.

Pateikiama Lietuvoje parengto produktyvaus mokymosi modelio tikslas ir uždaviniai, atkreipiant dėmesį į jų savitumą palyginti su kitų šalių modeliais, produktyvaus mokymosi sąryšingumas su bendrojo lavinimo mokykla, modeliuojamos produktyvaus mokymosi įgyvendinimo Lietuvos ben­drojo lavinimo sistemoje prielaidos, atkreipiant dėmesį į iššūkius šiai sistemai ir parodant produk­tyvaus mokymosi įgyvendinimo sudėtingumą.
Pagrindiniai žodžiai: produktyvaus mokymosi istorinė ištaka, sklaida; bendrojo lavinimo mokykla, L. Vygotskio kultūrinė-istorinė koncepcija, produktyvaus mokymosi modelis, įgyvendinimo prielaidos.

 

Straipsnis išspausdintas žurnale „Acta Paedagogica Vilnensia“, 2011 m., Nr. 27. ISSN 1392-5016.

2. Rolandas Bulotas. „Socialinės rizikos grupės mokinių teisė į mokymosi tęstinumą jaunimo mokyklose“.

Straipsnio anotacija: Straipsnyje analizuojama Jaunimo mokyklų paskirtis ir veiksmingumas Lietuvos švietimo sistemoje užtikrinant socialinės rizikos grupės mokinių teisę į  kokybišką mokymąsi ir išsilavinimą.
Pagrindiniai žodžiai: jaunimo mokykla, veiksmingumas, socialinės rizikos grupės mokiniai.

Straipsnis išspausdintas recenzuojamajame tęstiniame straipsnių rinkinyje „Socialinis ugdymas VI: socialinės ir švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo socialiniam mobilumui“, 2011. ISBN 978-609-430-105-6.

3. Rolandas Bulotas „Jaunimo mokyklų veiksmingumas užtikrinant jaunuolių „iškritusių“ iš bendrojo lavinimo mokyklų teisę į mokymosi tęstinumą“

Straipsnio anotacija. Šiame darbe teoriškai pagrindžiamas Jaunimo mokyklų veiksmingumas per „iškritusių“ iš bendrojo lavinimo mokyklų vaikų teisių į mokymosi tęstinumą ir kokybišką išsilavinimą edukologinio tyrimo kontekste. Apibendrinama teorinė literatūra apimanti „iškritusių“ iš bendrojo lavinimo vaikų mokymosi motyvacijos, elgesio, santykio su mokykla ir mokytojo problemos. Išgryninami Jaunimo mokyklos kaip veiksmingos požymiai ir bruožai. Pagrindžiamas vaikų teisės į mokymosi tęstinumą socialinis, kultūrinis, teisinis, politinis kontekstas.

4. Remigijus Civinskas, Vita Levickaitė, Ilona Tamutienė. Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai

Anotacija. Monografijoje siekiama suprasti, kodėl vaikai vengia lankyti mokyklą. Aptariama šeimos, mokymosi proceso ir institucinių veiksmų įtaka mokyklos nelankymui, analizuojami kritiniai mokyklos mikroklimato veiksniai, apibūdinamos psichologinės mokyklos nelankymo ir kt. priežastys. Ypač svarbu ir nauja, kad vengimo lankyti mokyklą priežasčių analizė šiame darbe sukonstruota remiantis vaikų išsakytomis problemomis ir poreikiais. Skiriama pedagogams, mokyklų administracijos darbuotojams, švietimo skyrių ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams ir tėvams.

5. Jolanta Grabažienė. Jaunimo mokyklos mokinių mokyklos nelankymo priežastys

Šio darbo tikslas: ištirti Jonavos jaunimo mokyklos mokinių mokyklos nelankymo priežastis.
Uždaviniai: išanalizuoti mokyklos nelankymo reiškinį bei jį įtakojančius veiksnius remiantis mokslinės literatūros analize, išsiaiškinti jaunimo mokyklos mokinių požiūrį į mokslą ir mokymosi sunkumus, išanalizuoti jaunimo mokyklos mokinių bendravimo su mokytojais ir kitais mokiniais bei mokykloje vykstančių reiškinių įtaką mokyklos nelankymui, išanalizuoti jaunimo mokyklos mokinių elgesio bei savijautos mokykloje ir mokyklos nelankymo sąsajas.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2