Niujorko "City-As-School" - mokykla mieste

201304 NC kongresas28Tęsiame pasakojimus apie neįprastas pasaulio mokyklas. Jūsų dėmesiui – informacija apie Niujorko mokyklą „City-As-School“, davusią pradžią produktyviojo mokymosi idėjai, šiuo metu įgyvendinamai ir Lietuvoje.

Visas miestas – mokykla (angl. City-as-School, CAS) yra vienas iš Niujorko švietimo departamento patvirtintų alternatyvių vidurinių mokyklų tipų. Šio tipo mokyklos atsirado 1972 metais siekiant patenkinti vaikų, kurie mokosi per asmeninę patirtį, poreikius. Mokykloje mokosi 17–21 metų jaunuoliai, atvykę iš penkių miesto rajonų valstybinių, privačių ir parapijos mokyklų.

Ugdymo procesas, apimantis ir profesinę veiklą, organizuojamas bendradarbiaujant su daugiau kaip 400 Niujorko miesto įstaigų (vadinamųjų išteklių centrų). Čia, kaip ir klasėje, mokoma matematikos, istorijos, anglų kalbos, gamtos mokslų ir kitų dalykų pagrindų.

Kertinės vertybės

Daugeliui šio tipo alternatyvias mokyklas lankančių mokinių įprastose mokyklose sekėsi sunkiai. Tikėtina, kad ilgainiui besikaupiančios problemos būtų neigiamai paveikusios jų elgesį. Šioje alternatyvioje mokykloje mokiniams suteikiama galimybė viską pradėti iš naujo ir toliau tobulėti. Svarbiausia ne tai, kokius įvertinimus gauna mokinys, bet kaip sėkmingai jam sekasi mokytis siekiant asmeninių gyvenimo tikslų.

Visas miestas – mokykla yra alternatyvaus mokyklinio ugdymo įstaiga, kurios veikla grindžiama tokiomis vertybėmis kaip laisvė, pasitikėjimas ir atsakomybė. Tuo ji labiausiai ir skiriasi nuo kitų mokyklų.

Mūsų mokiniai išmoksta atsakomybės per asmeninę patirtį. Nuo pamokų jie neatleidžiami, bet leidimą savarankiškai išeiti į mietą ar laisvai judėti po mokyklą gauna tik tie, kuriais pasitiki visi: tėvai, kiti mokiniai, mokyklos personalas. Įsitikinome, kad pasitikėti verta, nes gerėja mokinių pažangumas.

Šio tipo alternatyvioje mokykloje skatinama bendrauti visais lygmenimis. Įtampą akimirksniu sumažina tai, kad vieni į kitus kreipiamės vardais. Tarpusavio pagarba – viena pamatinių vertybių. Mokykloje nėra metalo detektorių, įtemptų tarpusavio santykių pertraukų metu ar smurto. Su mokiniais elgiamasi pagarbiai vos jiems tapus mokyklos bendruomenės nariais. O mokiniai gerbia mokyklą, mokytojus ir klasės draugus.

Ko reikia mokyklai baigti

Šioje mokykloje mokinių žinios nevertinamos pažymiais. Vietoj to mokiniai arba užsidirba kreditą (C), arba ne (NC). Mokykloje, kurioje nėra bausmių ir konkurencijos, pirmenybė teikiama mokymuisi, o ne pažymiams.

Be egzaminų ir kreditų, mokiniai dar turi parengti ir baigiamąjį darbų aplanką. Jį sudaro tiriamasis darbas, mokslinis projektas, matematikos projektas, rašinys, karjeros planas ir prašymas priimti į koledžą.

Apžvalga

Visas miestas – mokykla tipo alternatyviose mokyklose mokslo metai dalijami į keturis aštuonių savaičių ciklus. Kiekvieno ciklo metu 16–32 valandos per savaitę skiriamos praktikai, kuri atliekama viename ar keliuose bendruomenėje veikiančiuose vadinamuose išteklių centruose. Išteklių centrus galima pasirinkti iš sąrašų, kurie atnaujinami kas ketvirtį. Paprastai šio tipo mokyklų mokiniai lanko dviejų–keturių dalykų pamokas ir dviejų dalykų seminarus. Baigiamųjų klasių mokiniai dar gali lankyti koledžo kursus ar kitas mieste veikiančių institucijų siūlomas sistemines savarankiško mokymosi programas.

Mokykloje netaikomos bausmės, neskatinama konkurencija, labiau akcentuojami ne pažymiai, bet pats mokymasis. Tai, kad ugdymo įstaigoje vyrauja laisva atmosfera, nereiškia, kad mums nerūpi mokinių pažangumas. Pastarasis kontroliuojamas suteikiant arba nesuteikiant kreditų. Iš mokinių tikimės ir reikalaujame daug, taip pat ir gerų pasiekimų.

Registracija

Kiekvieną trimestrą mokiniai turi užsiregistruoti mokomiesiems užsiėmimas, panašiai kaip tai daro koledžus lankantys studentai. Alternatyvią mokyklą mokiniai lanko pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais arba antradieniais ir ketvirtadieniais. Jei mokyklą pasirenkama lankyti antradieniais ir ketvirtadieniais, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais privalu atlikti praktiką už mokyklos ribų. Kiekvienas mokinys mokslams turi skirti 27,5 valandos per savaitę. Šias valandas sudaro praktika už mokyklos ribų, pamokos ar seminarai mokykloje, savarankiškoms studijoms pagal programą ar baigiamajam darbų aplankui rengti skirtas laikas.

Pamokos mokykloje

Kaip ir bet kurioje vidurinėje mokykloje, Visas miestas – mokykla tipo alternatyvioje mokykloje vyksta tradicinės akademinių dalykų pamokos. Mokiniai lanko matematikos pamokas, pvz., mokosi algebros ar geometrijos, anglų kalbos, studijuoja Šekspyrą ar šiuolaikinę grožinę literatūrą, lanko istorijos pamokas, analizuoja pasaulio politikos ar JAV politikos klausimus, bei studijuoja pasirenkamuosius dalykus, pavyzdžiui mezgimą ar skaitmeninę fotografiją. Nors mūsų laboratorijos galimybės ribotos, mokiniai gali rinktis geologijos ar aplinkosaugos užsiėmimus.

Seminaras

Seminaras – tai privalomas kassavaitinis mokinių susitikimas su patarėjais. Seminaras – tai mokinių forumas, kuriame jie aptaria savo patirtį, įgytą praktikos metu ir bendruomenėje. Kartais į seminarus kviečiami ir pranešėjai. Čia sprendžiamos ir asmeninės problemos, ir akademiniai klausimai. Tai galimybė mokiniams įvertinti savo pažangą, būti paskatintiems bei gauti grįžtamąjį ryšį iš bendramokslių ar dalyko patarėjų.

Koledžo kreditai

Visas miestas – mokykla tipo alternatyvios mokyklos baigiamųjų klasių mokiniai turi galimybę lankyti daugelio valstybinių ir privačių koledžų užsiėmimus ir taip gauti abiejų ugdymo įstaigų – ir vidurinės mokyklos, ir koledžo – kreditus ir sėkmingai baigti mokslus. Su šio tipo mokyklomis bendradarbiauja John Jay koledžas, Eugene Lang koledžas (Naujosios socialinių tyrimų aukštosios mokyklos padalinys), Niujorko universitetas ir kitos aukštojo mokslo institucijos. Mokestis už jų siūlomas paskaitas yra minimalus. Tai puiki galimybė mokiniams išmėginti aukštesnio lygmens studijas ir susidaryti įspūdį apie koledžo gyvenimą.

Savarankiškos studijos

Tie Visas miestas – mokykla tipo alternatyvios mokyklos mokiniai, kuriuos ypač domina pasirinkta veiklos sritis ir kurie įrodo, kad geba mokydamiesi užsidirbti kreditus, gali imtis įgyvendinti pačių susikurtą projektą. Tokie mokiniai gali lankyti Niujorko kultūros įstaigų siūlomus užsiėmimus. Pavyzdžiui, nemažai šio tipo alternatyvios mokyklos mokinių turėjo galimybę dalyvauti Bruklino muzikos akademijos (BMA) finansuojamoje programoje. Jie lankė BMA renginius, dalyvavo susitikimuose su režisieriais, aktoriais, scenaristais ir kt., o vėliau savo įspūdžius aprašė pačių mokinių leidžiamame žurnale.

Baigiamasis darbų aplankas

Mūsų ugdymo programoje skiriama laiko baigiamajam darbų aplankui parengti. Šį aplanką sudaro tiriamasis darbas, rašinys, karjeros planas ir prašymas priimti į koledžą. Mokiniams, surinkusiems 40 kreditų ir 7 trimestrus lankiusiems užsiėmimus sporto salėje, įteikiamas įprastas Niujorko miesto vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas.

25-ojo INEPS (Tarptautinio produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklo) kongreso medžiaga.
Visas vertimas

Medžiaga anglų kalba

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2