Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Stažuotės Prancūzijoje atgarsiai

Lie 09 2013

201306 Stazuote FR6Birželio 2426 dienomis būrys projekto „Alternatyvusis ugdymas“ Tinklinio bendradarbiavimo ir Komunikacinį modelį įgyvendinančių komandų narių, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų, projekto koordinatorių dalyvavo stažuotėje Prancūzijoje. Netoli nuo Lamanšo sąsiaurio įsikūrusiame Amjene (Amiens) lietuviai laiką praleido turiningai ir įspūdingai. Per keletą stažuotės dienų išklausė 8 pranešimų pie Prancūzijos ugdymo sistemą, specialiojo bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sekcijų darbą, ugdymo politiką negalią turintiems vaikams, gabių vaikų mokymą bei sėkmes ir nesėkmes Prancūzijos švietimo politikoje, aplankė vietines architektūros įžymybės, muziejus, praplėtė savo žinias ir apie Žaną D'Ark.

Pranešimus lietuviams skaitė specialistai, turintys daugiausia patirties kuriant įvairaus švietimo sistemos lygmens vidinio ir išorinio bendradarbiavimo tinklus, daugiausia susiduriantys su specialiųjų poreikių vaikų (romų, kitataučių, gabių) ugdymo problemomis, dirbantys prie programų, ugdant tokius vaikus, kūrimo. 

Amjeno akademijoje švietimo darbuotojų delegaciją iš Lietuvos sveikino universiteto rektorius B. Beignier ir nacionalinio švietimo akademinis direktorius Y. Delecluze. Visos stažuotės metu pedagogais rūpinosi Amjeno akademijos tarptautinių ryšių koordinatorius P. Simmonds.

Stažuotės dalyviai sužinojo, kad akademijai vadovauja rektorius, kuris atsako už švietimo politikos regione įgyvendinimą, jam yra pavaldūs visi švietimo inspektoriai. Pats rektorius yra tiesiogiai pavaldus švietimo ministrui.

201306 Stazuote FR4

Ponia Lejeune supažindino su CASNAV veikla. CASNAV – kitakalbių ir romų vaikų centras. Jo tikslas  padėti vaikams ir šeimoms, dažnai keičiančioms gyvenamąją vietą ir planuojančioms likti šalyje, prisitaikyti ir išmokti prancūzų kalbos. Akademijoje yra nustatomas vaikų mokymosi lygis (yra tam skirti specialūs testai net 27 kalbomis) ir parengiama speciali programa. Taip pat yra nustatyti kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, kada nebereikia specialios programos. CASNAV padeda vaikams integruotis, įgyti žinių ir išsilavinimą. Speciali programa yra ir tėvams. Anot Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos, tokia informacija gali būti naudinga ir Lietuvos mokykloms, kadangi iš užsienio grįžta mokiniai, nemokantys lietuvių kalbos. Galima pasinaudoti testų sudarymo, vertinimo kriterijų nustatymo ir spec. programos parengimo principais.

201306 Stazuote FR8

Ponas Hernandez kalbėjo apie specialųjį adaptuotą ugdymą bei trumpai pristatė pačią Prancūzijos ugdymo sistemą. Akademijoje vaikai, turintys specialiųjų poreikių, yra integruojami į klasę, tačiau kiekvieno vaiko poreikiai ir gebėjimai yra analizuojami ir vertinami atskiro padalinio, kuris yra vadinamas RASED. Jei RASED, įvertinę IQ, nustato, kad vaikui reikia dėmesio, tuomet su vaiku dirba psichologas ir perauklėtojas: jie kartą per savaitę moko vaiką tam tikrų dalykų. Kita programa, SEGPA, adaptuota profesinio ir vidurinio ugdymo programa, skirta mokiniams, turintiems nuolatinių mokymosi sunkumų ir neįveikusiems bendrosios koledžo programos.

Ponas Teetaert, inspektorius, atsakingas už neįgaliųjų vaikų mokymą regiono lygmeniu, pristatė akademijos politiką priimant į mokyklas negalią turinčius vaikus. Nuo 2015 m. Prancūzijoje visos mokyklos privalės priimti bet kokią negalią turinčius vaikus. Šiuo metu šalyje daugiausia yar intelekto ir kognityvinių problemų turinčių vaikų. Tokiems vaikams pradienėse klasėse taikoma CLIS, o licėjuje  ULIS programa. Lietuviams patiko idėja, kad mokytojai, dirbantys su tokiais vaikais, apmoko kitus mokytojus.

Psichologė de Boyer pranešime „Specifiniai mokymosi sunkumai ir pedagoginiai sprendimai“ papasakojo apie specifines mokymosi problemas ir galimus pedagoginius sprendimus, kaip atpažinti ir dirbti su disleksiją, disgrafiją ir dispraksiją turinčiais vaikais.

Pranešėjas P. Simmonds pristatė Prancūzijos ugdymo sistemą, kuri sukurta dar Napoleono laikais. Mokytojai yra valstybės tarnautojai, skiriami konkurso būdu. Mokyklose draudžiama demonstruoti savo religiją, reikšti įsitikinimus - tai įrašyta Konstitucijoje. Mokslas mokykloje nemokamas, privalomas vaikams iki 16 m. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos nemokamos ir neprivalomos.

201306 Stazuote FR5

Ponia Lambert papasakojo, kokių priemonių imamasi siekiant išvengti mokyklos metimo ir sugražinti į mokyklą jos nelankančius vaikus, bei detaliau analizavo kitakalbių vaikų priėmimą ir ugdymą akademijoje. Kiekvienoje švietimo institucijoje yra prevencinė grupė, kurios tikslas – integruoti naujai atvykusius ir padėti esamiems mokiniams, kurie ketina mesti mokyklą. Sudaromos visos sąlygos pasiruošti egzaminams ir net po keliolikos metų įgyti brandos atestatą. Palikusiems mokyklą taip pat suteikiamas ugdymas, siekiama, kad jie įgytų bent kažkokią profesiją.

Ponia de Regnaucourt, 2 metus dirbanti koledže su ypač gabiais vaikais, pristatė gabiųjų mokinių ugdymo ypatumus, kaip juos atpažinti. Nuo 2014 m. tokie vaikai bus pradėti vadinti aukšto potencialo arba apdovanotaisvaikais. Dirbant su šiais vaikais, svarbiausia reiklumas, šiltumas, kantrumas, intensyvus bendravimas. 30 proc. tokių vaikų koledžuose turi sunkumų: įvairių fobijų (pvz. mokyklos fobija), disleksiją, disgrafiją, hiperaktyvumą. Kiekvieno pedagogo, dirbančio su šiais vaikais, tikslas – vertinti juos pagal jų gebėjimus, vertinti jų pažangą, o pamokas organizuoti integruojant dalykus.

Ligoninėje dirbantis logopedas L. Lesecq išsamiai paaiškino kalbos ir komunikacijos struktūros sudėtingumą ir intelekto nustatymo metodiką, pristatė problemų atpažinimo, įvertinimo principus ir sprendimo būdus. 

201306 Stazuote FR7

Dvi stažuotės dienos buvo numatytos edukacinei programai. Aplankytas prancūzų pasididžiavimas - Marguenterre Baie Šomme nacionalinis parkas, Amjeno ir Roeno (Rouen) katedros  bei šiaurės rytinė Lamanšo pakrantė. Kriukų komanda laisvu laiku aplankė gana originalius, turtingus savo ekspozicijomis Ž.Verno, G. Flobero muziejus, K. Mone sodybą-muziejų, praplėtė žinias apie Žaną D‘Ark.

Stažuotėje dalyvavę pedagogai džiaugėsi puikiai suplanuota programa, lektorių pranešimais, atskleidžiančiais Prancūzijos gerąją patirtį švietimo srityje. Susipažinusios su Prancūzijos švietimo sistemos ypatumais, praktiniais ugdymo(si) problemų sprendimo būdais, ugdymo metodais, komandos įgijo patirties bei profesinių žinių, kuriomis galės pasidalinti su savo kolegomis. 

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ informacija. 

Parengta pagal Tinklinio bendradarbiavimo ir Komunikacinį modelius įgyvendinančių mokyklų komandų, dalyvavusių stažuotėje,  ataskaitas

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2